Spolupracujeme na Slovensku se společností KMB SK (www.kmbss.eu), která má v oboru dlouholeté zkušenosti a v Bratislavě disponuje PRVNÍM minijeřábem URW 506-3 v Evropě!

Více informací na čísle +420 732 410 330

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti repusROK s.r.o.

1. Obecné
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi pronajimatelem a nájemcem platnými právními předpisy
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Názvosloví
a) PRONAJÍMATEL je společnost poskytující své zařízení do nájmu a tento výraz zahrnuje také jí stanoveného
zástupce.
b) NÁJEMCE je společnost nebo osoba, která převezme do krátkodobého užívání ZAŘÍZENÍ patřící
PRONAJÍMATELI.
c) ZAŘÍZENÍ je pracovní stroj, včetně výměnných pracovních nářadí, příslušenství, ev. spotřebního materiálu
a náhradních provozních náplní, popsaný v technické specifikaci ZAŘÍZENÍ v potvrzené objednávce, uzavřené
Smlouvě či předávacím protokolu.
d) Finanční úhrada NÁJEMCE PRONAJÍMATELI za poskytnutí ZAŘÍZENÍ dle uzavřené smlouvy se dále nazývá
NÁJEMNÉ. Jeho splatnost a výše je uvedena na faktuře, když SAZBA NÁJEMNÉHO je smluvně sjednaná
finanční úhrada za nájem ZAŘÍZENÍ za dané časové období (obvykle den).
e) Smlouva o nájmu mezi PRONAJÍMATELEM a NÁJEMCEM je uzavřena odsouhlasením cenové nabídky
k objednávce nájemce, když tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí.

3. Zahájení nájmu a předání ZAŘÍZENÍ NÁJEMCI
a) PRONAJÍMATEL předá NÁJEMCI na základě uzavřené smlouvy ZAŘÍZENÍ v kvalitě obvyklé pro jeho účel.
Zahájením nájmu se rozumí převzetí ZAŘÍZENÍ NÁJEMCEM, které potvrdí v předávacím protokole. Předávací
protokol obsahuje další údaje o ZAŘÍZENÍ, jako např. výrobní číslo ZAŘÍZENÍ, počet Mth, popis technického
stavu, aj.
b) Není-li smluveno jinak, ZAŘÍZENÍ je předáváno v prostorách PRONAJÍMATELE (ve středisku). Náklady na
přepravu ZAŘÍZENÍ z místa střediska PRONAJÍMATELE, jakož i zpět po ukončení nájmu, vč. příp. nákladů na
naložení a složení ZAŘÍZENÍ, hradí NÁJEMCE bez ohledu na skutečnost, která strana přepravu zajišťuje.
c) NÁJEMCE je povinen uvést do předávacího protokolu stanoviště (místo) nasazení ZAŘÍZENÍ. Přemístění
z tohoto stanoviště je povinen NÁJEMCE PRONAJÍMATELI předem oznámit. Přemístění ZAŘÍZENÍ mimo území
ČR je možné pouze s písemným souhlasem PRONAJÍMATELE.
d) NÁJEMCE je povinen uvést do předávacího protokolu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného
pracovníka, který je pověřen dozorem nad ZAŘÍZENÍM. Tento pracovník je povinen znát aktuální technický
stav ZAŘÍZENÍ, přesné místo nasazení ZAŘÍZENÍ včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace
na požádání vždy sdělit PRONAJÍMATELI.
e) K práci s pronajatým ZAŘÍZENÍM a k jeho údržbě jsou oprávněni pouze zaškolení pracovníci, jejichž jména
budou uvedena v předávacím protokolu.
f ) Od začátku nájmu NÁJEMCE nese odpovědnost za plnění ujednání bodu 9 těchto Všeobecných podmínek.

4. Provoz ZAŘÍZENÍ v průběhu nájmu.
a) Dobou nájmu ZAŘÍZENÍ se rozumí časově určené období uvedené v objednávce, potvrzené PRONAJÍMATELEM,
zahrnující i den odvozu a dovozu ZAŘÍZENÍ ze střediska PRONAJÍMATELE a zpět a dále i dobu oprav ZAŘÍZENÍ,
jež byly zapříčiněny NÁJEMCEM.
b) NÁJEMCE hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot, chladicí kapaliny pro běžné doplňování
a mytí ZAŘÍZENÍ. Součástí výbavy při předání ZAŘÍZENÍ jsou i maziva pro první doplnění, další potřebné
množství si zajišťuje NÁJEMCE. V případě proříznutí, proražení, zničení, jakož i při extrémním opotřebením
pásů nad rámec opotřebení obvyklého v běžných pracovních podmínkách (daného tabulkami výrobce pásů),
je NÁJEMCE povinen uhradit poměrnou část hodnoty pásů dle druhu poškození.
c) NÁJEMCE je oprávněn užívat ZAŘÍZENÍ po dobu stanovenou ve Smlouvě. Nevrácení ZAŘÍZENÍ ke dni ukončení
nájmu bude považováno za jeho neoprávněné užívání. PRONAJÍMATEL za dobu neoprávněného užívání
ZAŘÍZENÍ je oprávněn požadovat finanční kompenzaci ve výši odpovídající sjednané denní sazbě nájemného
zvýšené o 20 %. NÁJEMCE se může s PRONAJÍMATELEM dohodnout na prodloužení původně sjednané doby,
nejpozději v poslední den trvání nájmu.
d) NÁJEMCE nesmí přetěžovat ZAŘÍZENÍ nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho
exteriér nebo interiér. V opačném případě NÁJEMCE hradí náklady na opravu ZAŘÍZENÍ a jeho uvedení do
původního stavu.
e) NÁJEMCE nesmí bez souhlasu PRONAJÍMATELE provádět jakékoliv zásahy do konstrukce ZAŘÍZENÍ, které může
používat výhradně k účelům a na místech, pro které je svým charakterem určeno. Použití nestandardních
typových přídavných zařízení, anebo zařízení neschválených k použití společností repusROK, je zakázáno.
f ) NÁJEMCE nesmí provádět jakoukoliv manipulaci s počítačem motohodin a jeho poruchu je povinen okamžitě
ohlásit PRONAJÍMATELI s uvedením stavu počítače a času, kdy k poruše došlo.
g) NÁJEMCE je povinen po celou dobu nájmu dodržovat pokyny a denně provádět úkony, popsané v návodu
k obsluze. Servisní technik PRONAJÍMATELE je oprávněn namátkově kontrolovat stav údržby v místě nasazení
ZAŘÍZENÍ.
i) PRONAJÍMATEL předpokládá běžné provozní využití ZAŘÍZENÍ v daném časovém úseku, jehož limit, vyjádřený
v motohodinách, je dán v předávacím protokolu. Každou odpracovanou Mth nad tento stanovený limit je
NÁJEMCE povinen PRONAJÍMATELI uhradit dle sazby za nadlimitní Mth, která je rovněž stanovena ve Smlouvě
nebo předávacím protokolu. NÁJEMCE se zavazuje k pravidelnému sledování počítače Mth a v případě, že
byla limitní hodnota Mth v každé jednotlivé lhůtě, stanovené ve smlouvě o nájmu, překročena, je povinen
tuto skutečnost ohlásit PRONAJÍMATELI s udáním počtu nadlimitních Mth.

5. Údržba a opravy
a) NÁJEMCE je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení agregátů ZAŘÍZENÍ,
nesmí demontovat, případně opravovat části ZAŘÍZENÍ.
b) NÁJEMCE je povinen kontrolovat pravidelně stav a teplotu provozních náplní, zvláště motorového
a hydraulického oleje a promazání ZAŘÍZENÍ, stav lana, stav pásů a jejich napnutí. V případě přirozeného
úbytku motorového oleje je povinen doplňovat jeho množství PRONAJÍMATELEM předepsaným mazivem.
c) NÁJEMCE je povinen v určených termínech, uvedených v předávacím protokolu a daných celkovým počtem
odpracovaných motohodin, oznámit PRONAJÍMATELI nutnost provedení pravidelné kontrolní prohlídky
a plánované údržby. Očištěné ZAŘÍZENÍ bude přistaveno na náklady NÁJEMCE na předem domluvené
zpevněné stanoviště. Pravidelná kontrolní prohlídka je součástí sjednaného NÁJEMNÉHO.
d) V případě poškození plomby počítače motohodin nebo jiné závady je NÁJEMCE povinen poruchu neprodleně
hlásit PRONAJÍMATELI a přistavit ZAŘÍZENÍ na přístupné místo k zajištění opravy či zaplombování.
e) Při poškození nebo nadměrném znečistění vnitřku ZAŘÍZENÍ bude PRONAJÍMATEL požadovat úhradu nákladů
spojených s opravou, čistěním nebo dezinfekcí a to v plném rozsahu.
f ) NÁJEMCE je povinen neprodleně ohlásit poruchu zařízení PRONAJÍMATELI a na požádání je povinen
telefonické ohlášení potvrdit v písemné formě (email) se stručným popisem poruchy.
g) Podle charakteru vzniku poruchy, míry zavinění NÁJEMCE a dalších hledisek vhodných ke zvážení případu,
bude PRONAJÍMATELEM případně upuštěno od požadavku úhrady sazby nájemného NÁJEMCEM za dobu
prostoje ZAŘÍZENÍ z titulu jeho poruchy. Tato doba nebude započtena do celkové lhůty pronájmu ZAŘÍZENÍ
uvedené ve smlouvě nebo může dojít k jiné dohodě smluvních stran (prodloužení doby pronájmu, nasazení
jiného typu stroje, aj.).
h) NÁJEMCE je povinen vykonávat odpovědně údržbářské úkony stanovené v návodu na obsluhu a údržbu ZAŘÍZENÍ
a dodržovat stanovené lhůty. Nedodrží-li NÁJEMCE předepsané výkony pravidelné údržby obsluhy ZAŘÍZENÍ,
může PRONAJÍIMATEL okamžitě zrušit smlouvu za podmínek uvedených v bodu 8c) těchto podmínek.

6. Pojištění ZAŘÍZENÍ
a) PRONAJÍMATEL zajišťuje na své náklady pojištění ZAŘÍZENÍ pro případ poškození nebo zničení ZAŘÍZENÍ
v rozsahu pojistné smlouvy se spoluúčastí nájemce. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami
pro pojištění strojů a zařízení pojišťovny a sjednanými doložkami, resp. Smluvními ujednáními, které jsou
nedílnou součástí této pojistné smlouvy. Spoluúčast nájemce je 10 % z pojistného plnění minimálně však
20 tis. Kč. Tato spoluúčast bude v případě vzniku škodné události požadovaná po NÁJEMCI.
aa) pojištění se vztahuje na:
- živelní pojistná nebezpečí – mimo výjimek a odchylek uvedených ve VPP
- poškození nebo zničení strojů a strojních zařízení
- odcizení věci a krádež vloupáním
V případě ztrát nebo škod způsobených krádeží vloupáním je nájemce povinen informovat Policii ČR
a PRONAJIMATELE.
ab) pojištění se neuplatňuje v případě škod způsobených
- krádeží prostou, zpronevěrou, podvodem atd.
- nedodržením technických podmínek nebo návodu k použití či provozních norem ZAŘÍZENÍ NÁJEMCEM
- porušením zákazu o nepřípustnosti manipulace se ZAŘÍZENÍM neoprávněnými osobami
- vznikem ztráty všeho druhu, vč. ušlého zisku, pokut, manka, ztrát z prodlení, nedodržením sjednaného
výkonu, ztrátou trhu nebo kontraktu.
b) Další druhy pojištění nebo připojištění nad rámec pojištění uvedeného výše, hradí a zajišťuje NÁJEMCE
u pojišťovny dle vlastní volby.
c) NÁJEMCE je povinen zabezpečit proti odcizení užívané věci minimálně v tomto rozsahu:
- do 500.000,- Kč, jsou-li věci v době vzniku škodné události umístěny na volném prostranství opatřeném
oplocením o celkové minimální výšce 180 cm a vraty uzamčenými bezpečnostním zámkem nebo
bezpečnostním visacím zámkem. Ruční stroje a strojní zařízení musí být navíc uloženy ve skladu nebo
v montážní skříni o min. tloušťce plechu 2 mm, uzamčené jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní
vložkou, popř. bezpečnostním visacím zámkem s tvrzeným okem (hardened) o průměru min. 8 mm (petlice
musí být upevněna nerozebíratelným spojem, např. nýty, svárem). Ostatní stroje a strojní zařízení musí být
připoutány řetězem k nerozebíratelnému, pevně zabudovanému úchytu a uzamčeny visacím zámkem se
zvýšenou ochranou třmene,
- nad 500.000,- Kč, jsou-li věci v době vzniku škodné události umístěny na volném prostranství opatřeném
oplocením o celkové minimální výšce 180 cm a vraty uzamčenými dvěma bezpečnostními zámky nebo
bezpečnostními visacími zámky a oplocený prostor je střežen minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou,
vybavenou telekomunikačním zařízením. Ruční stroje a strojní zařízení musí být navíc uloženy ve skladu
nebo v montážní skříni o min. tloušťce plechu 2 mm, uzamčené jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní
vložkou, popř. bezpečnostním visacím zámkem s tvrzeným okem (hardened) o průměru min. 8 mm (petlice
musí být upevněna nerozebíratelným spojem, např. nýty, svárem). Ostatní stroje a strojní zařízení musí být
připoutány řetězem k nerozebíratelnému pevně zabudovanému úchytu a uzamčeny visacím zámkem se
zvýšenou ochranou třmene.
d) Po dobu nájmu je NÁJEMCE povinen oznámit PRONAJÍMATELI jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která
nastala v souvislosti nebo následkem užívání ZAŘÍZENÍ nebo z jiné příčiny, a to neprodleně po jejich zjištění. Tyto
informace včetně fotodokumentace musí být písemně potvrzeny do 24 hodin po zjištění jak PRONAJÍMATELI,
tak příslušné pojišťovně dle rozsahu škody a v souladu se zněním uzavřených pojistných smluv.
e) V rámci likvidace pojistné události pojišťovnou je NÁJEMCE povinen vždy uhradit částku spoluúčasti.
V ostatních případech, viz bod 6ab), hradí NÁJEMCE celou výši škody.
f ) NÁJEMCE je povinen plně respektovat podmínky pojistných smluv PRONAJÍMATELE, které jsou uzavřeny
s pojišťovnou na ZAŘÍZENÍ.

7. Platební podmínky
a) PRONAJÍMATEL je oprávněn vyžadovat při uzavření smluv kauci jako jistinu poskytnuté služby. Zařízení bude
předáno až po uhrazení příslušné částky. Kauce bude NÁJEMCI vrácena po ukončení smlouvy a především po
vyrovnání všech závazků, které vůči pronajímateli má.
b) Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (počtu dnů) nájmu ZAŘÍZENÍ. Zvýhodněné nájemné (týdenní,
měsíční, více měsíční) lze uznat, dodrží-li NÁJEMCE podmínky Smlouvy. Při zkrácení doby smluvního pronájmu
je NÁJEMCE povinen uhradit nájemné podle odpovídající časové sazby (např. při zkrácení měsíčního nájmu se
nájem počítá jako týdenní + denní).
c) NÁJEMCE je povinen uhradit PRONAJÍMATELI sazbu nájmu dle dohodnutých časových period. Každá
jednotlivá úhrada nájemného musí být NÁJEMCEM provedena nejpozději v den splatnosti faktury vystavené
PRONAJÍMATELEM.
e) V případě prodlení NÁJEMCE s úhradou peněžitého závazku je NÁJEMCE povinen zaplatit smluvní pokutu
0,05 % z vyfakturované dlužné částky za každý den prodlení. Při opakovaném prodlení nebo prodlení delším
než 1 měsíc má PRONAJÍMATEL právo okamžitě smluvní vztah ukončit odstoupením od Smlouvy, a to dle
bodu 8c) těchto Všeobecných podmínek.
f ) Úhrada za nadlimitně odpracované Mth ZAŘÍZENÍ dle bodu 4k) těchto Všeobecných podmínek bude
NÁJEMCEM provedena PRONAJÍMATELI nejpozději společně s první další pravidelnou úhradou nájemného
dle platebního kalendáře.

8. Ukončení nájmu
a) NÁJEMCE je povinen ZAŘÍZENÍ vrátit ve stejném technickém stavu (s přiměřeným opotřebením) nejpozději
poslední den sjednaného nájmu. Přiměřeným opotřebením není zhoršení stavu ZAŘÍZENÍ v důsledku
nesprávné manipulace či nedodržení předepsané údržby.
b) Smluvní vztah skončí řádným předáním ZAŘÍZENÍ na smluvně dohodnutém místě, podpisem protokolu
o ukončení nájmu a úhradou závazků NÁJEMCE z nájemního vztahu.
c) V případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek nájmu NÁJEMCEM
má PRONAJÍMATEL právo smluvní vztah ukončit před stanovenou dobou, a to odstoupením od Smlouvy.
Odstoupení bude učiněno písemně a jeho účinky nastávají dnem doručení NÁJEMCI. V případě pochybností
se má za to, že odstoupení bylo doručeno 3. dne poté, co bylo podáno na poštu. Za podstatné porušení
ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek je považováno zejména opakované nebo delší než 15 dnů
prodlení NÁJEMCE s úhradou vyúčtovaných částek, dále užívání ZAŘÍZENÍ v rozporu s touto Smlouvou nebo
uzavření jakékoliv smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého ZAŘÍZENÍ. Dojde-li k ukončení
Smlouvy odstoupením z důvodu porušení ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek, je NÁJEMCE
povinen uhradit PRONAJÍMATELI nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení, fakturu vystavenou
PRONAJÍMATELEM a obsahující:
ca) Veškeré úhrady sazeb za pronájem až do dne ukončení Smlouvy odstoupením.
cb) Veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením Smlouvy, např. náklady na dopravu ZAŘÍZENÍ z místa
nasazení do místa vrácení dle Smlouvy, náklady na opravu ZAŘÍZENÍ v případě jeho poškození nebo náklady
spojené s uvedením ZAŘÍZENÍ do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení v případě jeho nadměrného
opotřebení NÁJEMCEM. V případě nevrácení ZAŘÍZENÍ nejpozději ke dni uvedenému v odstoupení od
Smlouvy, má PRONAJÍMATEL právo požadovat po NÁJEMCI za neoprávněné užívání ZAŘÍZENÍ po skončení
smluvního vztahu náhradu ve výši odpovídající ujednání bodu 4 písm. c) těchto podmínek.

9. Odpovědnost NÁJEMCE
a) NÁJEMCE nesmí po dobu nájmu nikomu ani bezplatně zapůjčit ZAŘÍZENÍ a nesmí jej dát do zástavy. Veškerá
taková ujednání nebo smlouvy s třetí stranou jsou neplatná a NÁJEMCE nese plnou zodpovědnost za event.
vzniklou škodu.
b) NÁJEMCE je povinen chránit pronajaté ZAŘÍZENÍ před poškozením, ztrátou a zničením.
c) NÁJEMCE je odpovědný za ztrátu, škody nebo zničení ZAŘÍZENÍ mimo případy vylučující odpovědnost
a rovněž nese odpovědnost za škody vzniklé třetí osobě provozem ZAŘÍZENÍ, stejně jako za úraz, resp. smrt
kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním ZAŘÍZENÍ nebo jeho provozem po dobu nájmu,
mimo případy vylučující jeho odpovědnost.
d) NÁJEMCE je povinen uhradit PRONAJÍMATELI nájemné za dobu překračující dobu nájmu nebude-li možné
ZAŘÍZENÍ nebo jeho část přemístit z místa nasazení u NÁJEMCE do dohodnutého střediska PRONAJÍMATELE,
a to z důvodu na straně NÁJEMCE.
e) Ztráty NÁJEMCE dle výše uvedených ujednání nemají vliv na jeho závazek řádně uhradit nájemné.
f ) NÁJEMCE nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce ZAŘÍZENÍ ani PRONAJÍMATELE umístěné na ZAŘÍZENÍ.

10. Odpovědnost PRONAJÍMATELE
a) PRONAJÍMATEL neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zničení ZAŘÍZENÍ předaného NÁJEMCI. Není odpovědný
ani za následky nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti
s nájmem a užíváním ZAŘÍZENÍ.
b) PRONAJÍMATEL není povinen poskytnout náhradu za období, během kterého nemůže NÁJEMCE ZAŘÍZENÍ
používat z důvodů nezaviněných PRONAJÍMATELEM.

11. Systém bezpečnosti práce (SBP) pro jeřábový výkon mobilního jeřábu UNIC
SBP je zpracován za účelem vytvoření podmínek bezpečné práce ve smyslu ČSN ISO 12480-1 tak, aby byly
veškeré činnosti s jeřábem prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Uživatel
(Nájemce, Odběratel) jeřábu odpovídá za:
a) Podrobné navržení činností vzhledem k danému jeřábu a konkrétním podmínkám nasazení.
b) Dodržení požadavků na místo zakotvení a přejezdu (dostatečná únosnost a propustnost terénu, podjezdová
výška, šířka, rádius, otáčení), dodržení ochranných pásem, příp. stanovených opatření apod.
c) Určení pověřené osoby, která odpovídá za organizaci a řízení manipulací a jejich bezpečné provedení.
d) Technický stav, vedení dokladů a provádění hodnocení technického stavu vázacích, případně speciálních
prostředků, pokud je dodává uživatel.
e) Výběr vázacích, případně speciálních prostředků podle navržených činností, pokud je dodává uživatel.
f ) Zajištění kompetentních vazačů.
g) Práci vazačů podle obecných předpisů pro zajištění bezpečnosti s ohledem na použité vázací, případně
speciální prostředky.
h) Určení hmotnosti přepravovaných břemen a maximálního potřebného vyložení, příp. výšky zdvihu pro tato
břemena.
i) Seznámení s navrženým komunikačním systémem, příp. s použitím vysílaček.
j) Seznámení všech zúčastněných pracovníků s tímto SBP, technologickým postupem činností a povinnostmi
jednotlivých osob.

12. Ceny za mytí strojů:
a) mycích ramp - jednorázová částka 4.000,- Kč plus 1.000,- Kč za každých 100 kg nečistot.
b) minijeřábů a ostatní techniky do 1t hmotnosti bude účtována 1 hodina práce technika, do 3t hmotnosti
budou účtovány 2 hodiny práce technika, do 8t hmotnosti budou účtovány 4 hodiny práce technika, nad 8t
hmotnosti bude účtováno 6 hodin práce technika.

13. Ochrana osobních údajů a jiných dat
a) Smlouva mezi NÁJEMCEM a PRONAJÍMATELEM představuje právní důvod pro shromažďování, uchovávání
a zpracování osobních údajů ze strany PRONAJÍMATELE v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) obecného
nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
b) Osobní údaje o NÁJEMCI jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro účel plnění ze smlouvy uzavřené
mezi NÁJEMCEM a PRONAJÍMATELEM. Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na webových stránkách
PRONAJÍMATELE www.repus.cz.
c) PRONAJÍMATEL pro zkvalitnění svých služeb provádí průzkumy spokojenosti se službami PRONAJÍMATELE
a monitoruje provoz a pohyb ZAŘÍZENÍ prostřednictvím technologie pro dálkový monitoring stroje. Výsledky
průzkumu a monitoringu jsou využívány PRONAJÍMATELEM.

 Platnost od 1. 5. 2020